1. חברת BigApps interactive  ח.פ.  514467729 ("החברה"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו ("מידע אישי"), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע (להלן: "המידע", לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
 2.  מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי ומידע על אמצעי תשלום) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות.
 4. החברה הינה חנות מקוונת (להלן: "מיס נורי") המציעה רכישת מוצרים מסוגים שונים באמצעות אתר האינטרנט של החברה, אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים באופן מקוון, בכפוף לתנאים בתנאי שימוש ומדיניות זה כאמור.
 1. איסוף מידע. על מנת להצטרף לאתר ובין היתר לפתוח חשבון ו/או לרכוש מוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו, הנך נדרשת למסור לחברה מספר של פרטים אישיים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך להצטרף כלקוח באתר.
 1. מידע אישי. במעמד הרישום כלקוח באתר תתבקשי למלא טופס הרשמה ולספק פרטי מידע אישי הכולל גם פירטי אמצעי תשלום לצורך רכישת מוצרים. מלבד פרטי מידע אשר הנך מספקת במעמד הרישום, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.
  הנך אחראי לכך שהמידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסרי לנו הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע, ואמינותו
  החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. אנו ממליצים לך להחליף סיסמה בחשבון זה לפחות אחת ל-90 יום על מנת למנוע חשיפה, וכן לא לשמרה בדפדפנים במחשבים בהם הנך משתמש ו/או בטלפון חכם.

אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מהחברה מלשמור את המידע האישי שלך מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 1.  שימוש במידע. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע עליך לרבות בעניין נוהגים שלך, מידע שקראו באתר, עמודים שבהם צפו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לתקשר עמך, לרבות באמצעות המכשיר הסלולארי שלך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים (לרבות דברי פרסומת אם נתת את הסכמתך לכך) אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך;

כדי לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים; לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אלה.

אנו משתמשים במידע האישי שנאסף על מנת לאפשר לך לבצע קניית מוצרים דרך האתר ו/או האפליקציה,  מיקומך הגיאוגרפי, מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות :מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה, אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע.


הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
משלוח התראות, והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
הנך רשאית בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בתור לקוח למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 1. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;

לנותני שירותים מטעם החברה- מתן השירותים הכלולים בה;

לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר, ביצוע העסקאות באמצעות האתר, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה;

במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

 1. דיוור ישיר. המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר הינך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בטלפון או דרך האתר . בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר. אנו לא נמסור את המידע למפרסמים אחרים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הלקוחות באתר האינטרנט שלנו.
 1. Cookies. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים מכל סוג שהוא על מנת לשמר ולשפר את האתר והשירות הניתן ללקוחות החברה.

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת על המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 1. קישורים לאתרים אחרים. ייתכן ותמצאי באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט שאינם מופעלים על-ידנו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעייני בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 1. ויתור. אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה  או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.
 1. יצירת קשר. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת המייל שלנו: info@my-shop.co.il

צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונשמח לשוחח​

לחצו כאן למענה אנושי
1
מענה אנושי בוואצאפ
צ'ט - MY SHOP
אהלן :)
צריכים עזרה ?