תנאי התקשרות לשירותי פיתוח אפליקציה

נספח א' – איפיון המערכת מצורף לעיונך בלינק: https://my-shop.co.il/nispaha
נספח ב' – רישיון חודשי ותחזוקה מצורף לעיונך בלינק: https://my-shop.co.il/nispahb

1. מבוא ונספחים: מצורפים, נספח א'- איפיון המערכת ונספח ב' – רישיון חודשי ותחזוקה

 1. הלקוח ידאג להעביר ולספק על חשבונו מס' ספק של חברת אשראי ישראלית לצורך קבלת תשלומים בכרטיס אשראי וכמובן יחתום על הסכם נפרד מול חברת הודעות SMS כתנאי לביצוע התחייבויות הספק המפורטות בהסכם זה.
 2. הספק יבצע על חשבונו את החיבור לצדדים השלישיים הרשומים בסעיף 1.3 על פי התנאים המפורטים בנספח א' הרצ"ב להסכם זה.
 3. הלקוח ידאג להעביר ולספק על חשבונו מס' ספק של חברת אשראי ישראלית לצורך קבלת תשלומים בכרטיס אשראי וכמוכן הספק יחתום על הסכם מול חברת הודעות SMS כתנאי לביצוע הסכם זה.
 4. במידה וברצון הלקוח להחליף את החיבור לספקי חיצוניים שונים, ישלם הלקוח לספק סך של 400 ₪ ובתוספת מע"מ לכל שעת פיתוח, עבור ביצוע השינויים והתוספות שאינן נכללות באיפיון הפרויקט.

2. פיתוח האפליקציה והעמדת אפליקציה

 1. באחריות המזמין לדאוג לשקע חשמלי ולחיבור אינטרנט במקום עמדת הקיוסק.
 2. חוזה השירות כולל תחזוקה לעמדת קיוסק.
 3. השירות כולל טיפול בתקלות שאינן כתוצאה מנזק, כולל שעות העבודה, חלקי החילוף ורכיבי האלקטרוניקה החלופיים ככל שידרשו.
 4. השירות כולל בדיקות ותיקונים בחצרי הלקוח בכל רחבי הארץ (לא כולל אתרים מחוץ לקו הירוק).
 5. שעות הפעילות בהן ניתן למסור הודעות על תקלות בימי חול א' – ה' בין השעות 08:00-17:00.
 6. השירות אינו כולל ציוד מתכלה או נזק שנעשה כתוצאה מבלתי של שימוש במכשיר.
 7. באחריות הלקוח לחדש את חוזה השירות באופן רצוף לאחר בדיקת תקינות מקיפה.
 8. חוזה השירות אינו כולל: גניבה, אובדן, שבר, חבלה, גרימת נזק בשל רשלנות או הזנחה, קצר חשמלי ובעיות בזרם החשמל, בעיות ברשת החשמל או בחיבורי החשמל והתקשורת של הלקוח, פגיעות ברק, תאונות, חדירות נוזלים, קורוזיה או כל תקלה שנגרמה עקב הפעלה שלא לפי הוראות שימוש היצרן.
 9.  

3. התמורה

 1. MY SHOP BASIC עלות ההקמה ופיתוח האפליקציה יהיה סך של 1,490 ₪ ותשלום עבור תחזוקה ורישיון חודשי בסך של 395 ₪.
 2. MY SHOP PLATINUM ישולמו דמי הקמה ופיתוח אפליקציה בסך של 2,550 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 690 ₪ לחודש.
 3. MY SHOP GOLD ישולמו דמי הקמה ופיתוח אפליקציה בסך של 2,550 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 490 ₪ לחודש.
 4. MY SHOP WEB ישולמו דמי הקמה ופיתוח בסך של 1,490 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 295 ₪ לחודש.
 5. עבור רישום למודל חשבוניות – עד 1,000 חשבוניות אוטומטיות לתשלומים בכרטיס אשראי בלבד ללא תמיכה במוצרים ללא מע"מ ישולמו דמי הקמה בסך 400 ₪ ותשלום תחזוקה ורישיון חודשי בסך 90 ₪ לחודש. עם סיום המכסה, עבור כמות של כל 1,000 חשבוניות נוספות ישולמו 50 ₪ במסגרת החיוב החודשי הקבוע.
 6. עבור מדפסת בונים 80 מ"מ (מדפסת ענן) ישולם תשלום חודשי קבוע בסך 80 ₪ לחודש. הלקוח מתחייב לשמור על המדפסת כשהיא תקינה ועובדת ללא פגמים ושברים. במקרה של כל פגם או תקלה במכשיר המדפסת (בהתאם להחלטת החברה), יחוייב הלקוח בעלות המדפסת בסך של 1,800 ₪ ובתוספת מע"מ.
 7. תשלום ההקמה ישולם באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד. תשלומים בגין תחזוקה ורישיון חודשי על פי סעיף 2.2 והנספחים להסכם ישולמו באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי. חידוש תחזוקת האפליקציה יתבצע בצורה אוטומטית. ויגבה באופן עקבי מדי חודש.
 8. סכום התמורה עבור התחזוקה והרישיון השנתי עשוי להשתנות מעת לעת. הלקוח יקבל הודעה על עליית המחיר שלושה חודשים מראש לפני ביצוע כל שינוי בסכום התמורה החודשי.
  הלקוח יחויב בכל 1 לחודש קלנדרי באופן עקבי ללא תלות במועד ההצטרפות ו/או מועד אישור ההסכם. הלקוח יחויב בגין חודש קדימה ולדוגמה בתאריך 1 לספטמבר יחויב הלקוח עבור חודש ספטמבר. התשלום החודשי יחויב בצורה אוטומטית בכל חודש ממועד ההצטרפות וחתימה על מסמך זה.
 9. הסכומים הנקובים בסעיף זה מתייחסים לפיתוח האפליקציה התואמת ל"אפליקציה הייעודית (כדוגמת האפליקציה " My shop")
 10. בגין דרישה לביצוע שינויים ו/או לביצוע עבודות החורגות מאפיון הפרויקט כמתואר בנספח א' ובנספח ב', ישלם הלקוח לספק סך של 400 ₪ ובתוספת מע"מ לכל שעת עבודה לצורך ביצוע השינויים או עבודות החורגות מאיפיון הפרויקט.
 11. עמדת מכירה/קיוסק:
 1. באחריות המזמין לדאוג לשקע חשמלי ולחיבור אינטרנט במקום עמדת הקיוסק.
 2. חוזה השירות כולל תחזוקה לעמדת קיוסק.
 3. השירות כולל טיפול בתקלות שאינן כתוצאה מנזק, כולל שעות העבודה, חלקי החילוף ורכיבי האלקטרוניקה החלופיים ככל שידרשו.
 4. השירות כולל בדיקות ותיקונים בחצרי הלקוח בכל רחבי הארץ (לא כולל אתרים מחוץ לקו הירוק).
 5. שעות הפעילות בהן ניתן למסור הודעות על תקלות בימי חול א' – ה' בין השעות 08:00-17:00.
 6. השירות אינו כולל ציוד מתכלה או נזק שנעשה כתוצאה מבלתי של שימוש במכשיר.
 7. באחריות הלקוח לחדש את חוזה השירות באופן רצוף לאחר בדיקת תקינות מקיפה.
 8. חוזה השירות אינו כולל: גניבה, אובדן, שבר, חבלה, גרימת נזק בשל רשלנות או הזנחה, קצר חשמלי ובעיות בזרם החשמל, בעיות ברשת החשמל או בחיבורי החשמל והתקשורת של הלקוח, פגיעות ברק, תאונות, חדירות נוזלים, קורוזיה או כל תקלה שנגרמה עקב הפעלה שלא לפי הוראות שימוש היצרן.
 9. במקרה של גניבה או חבלה חמורה הלקוח ישא בעלות המכשיר בסך של 7,900 ₪ ובתוספת מע"מ ובעלות מסופון הסליקה בסך של 1,000 ₪ ובתוספת מע"מ שישולמו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה.
 10. כל התכנים יסופקו ע"י הלקוח אשר אחראי באופן אישי ובלעדי לכל התוכן במכשיר הקיוסק; טקסטים, מחירים, תמונות, קטעי וידאו, קישורים וכיוצ"ב וחתימת הלקוח מהווה התחייבותו על שמירת זכויות יוצרים על פי חוק.
 11. כל שינוי ו/או תוספת על גבי הסכם זה יעשה אך רק על ידי חברת ביגאפפס אינטראקטיב בע"מ.
 12. למען הסר ספק, התוכנה, הקודים, הפיתוחים הקיימים ו/או עתידיים, לרבות תכונות ופונקציות נוספות הנם רכושה וקניינה הבלעדי של ביגאפפס אינטרקאקטיב בע"מ.
 13. הודעה על הפסקת ההסכם יכולה להינתן בתום שנת ההתקשרות הראשונה, בהודעה של 90 ימים מראש ובכתב. במקרה של מחיר שנתי מוזל ישולם ההפרש בין ההנחה שניתנה לבין מחיר השירות המלא, באופן יחסי לתקופת השירות.

4. לתנאי ההסכם בכל הנוגע לאי פירעון תשלומים במועד והפסקת התקשרות:

5. לתנאי ההסכם בכל הנוגע לקניין רוחני וקוד מקור של האפליקציה:

6. אחריות לנזקים

לספק לא תהיה כל אחריות בגין נזקים אשר יגרמו, ללקוח או לכל ישות אחרת כתוצאה מהתקנת האפליקציה נשוא העבודה או עקב השיווק והשימוש בה.

7. אספקה

 1. הספק יחל את העבודה עם קבלת ההזמנה חתומה והתשלום על פי סעיף 3 להסכם זה.
 2. הספק מתחייב לסיים את פיתוח האפליקציה בתוך 14 ימי עסקים ממועד תחילת העבודה, בכפוף לכך שלא יהיה עיכובים מצד הלקוח.
 1. תקנון

  להלן התקנון לגלישה ורכישה באתר. יש לקרוא אותו בעיון, התקנון מהווה את ההסכם התקף ביננו לבין כל משתמשי האתר ו/או הרוכשים באתר. אם אינך מסכימ/ה עם כל סעיפי התקנון ו/או תנאי השימוש באתר ו/או מדניות הפרטיות, הנך מחויב/ת להפסיק מיד את השימוש באתר ולהימנע מלבצע בו רכישות ו/או לעשות בו כל שימוש שהוא. 

  תנאי הרכישה באתר
  (להלן: "ההסכם")

  1. מבוא ותנאים כלליים
   1. התנאים המפורטים להלן מהווים את תנאי הרכישה באתר https://my-shop.co.il   השייך לחברת מיי שופ טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 516557436 (להלן: "הספק" ו/או "מיי שופ"). 
   2. האתר מיועד ללקוחות עסקיים בלבד.
   3. לקוחות פרטיים (ובכללם "עוסק פטור") – מתבקשים לפנות לצורך קבלת הצעת מחיר לשירות הלקוחות.
   4. המבוא להסכם והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
   5. כותרות הסעיפים נועדו לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש את ההסכם לפיהן.
   6. משמעות "הקמת המערכת" / "הקמת מערכות" לצורך הסכם זה,  היא יצירת האפליקציה מותאמת (לנייד ו/או לעמדת מכירה)  ו/או אתר מותאם ו/או מערכת סליקה ו/או מודול חשבוניות – והכל לפי העניין.
   7. ההסכם נכתב בלשון זכר אך מיועד לכל המנים.
  1. הסכמת הלקוח לתקנון ואישור תנאי ההסכם
   1. בעת ביצוע רכישה באתר, סימון "v " בתיבה  "קראתי ואני מסכים לתקנון הרכישה" מהווה אישור של הלקוח לכך שניתנה לו האפשרות לעיין בתקנון וכי הוא מסכים ומאשר את כל המפורט בו. 
   2. הצדדים מסכימים ומצהירים כי אישור ההזמנה והתקנון שאושר, מהווים יחדיו את ההסכם המלא והמחייב ביניהם.
  2. המוצרים והשירותים המוצעים באתר
   1. רישיון שימוש באפליקציית My-Shop מותאמת 
    1. רישיון השימוש כולל: אפליקציה מותאמת לאייפון, אפליקציה מותאמת לאנדרואיד ומערכת ניהול.
    2. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוריד והתקין את אפליקציית My-Shop, בחן אותה בקפידה, לרבות מבנה האפליקציה, המאפיינים והפיצ'רים הנכללים בה ומצא אותה מתאימה לצרכיו.

  הקמת האפליקציה המותאמת

    1. הספק יקים אפליקציה מותאמת ללקוח: אפליקציית My-Shop במאפייניה הנוכחיים, בה מוטמעים הלוגו והמוצרים של הלקוח  (להלן: "האפליקציה המותאמת").
    2. האפליקציה המותאמת תועלה לחנויות הרשמיות של Apple ו- Android  ותהיה זמינה בהן להורדה.
    3. כאמור בהרחבה בנספח א': הקמת המערכות, יכולות ומגבלות ושרת האחסון

  שימוש באפליקציה המותאמת, שירות ותחזוקה

    1. במהלך תקופת הרישיון, הספק יאחסן את האפליקציה המותאמת בשרת ייעודי, יעדכן גרסאות על פי שיקול דעתו הבלעדי וייתן מענה לתקלות שידווחו.
    2. הלקוח יכל להתנתק מן השירות בכל עת על ידי משלוח הודעה בכתב לספק שלושה חודשים קלנדריים מראש.
    3. כאמור בהרחבה בנספח ב': רישיון שימוש חודשי, שירות ותחזוקה
   1. רישיון שימוש באתר מכירות אינטרנטי My-Shop מותאם
    1. רישיון השימוש כולל:  אתר מכירות אינטרנטי מדגם " My-Shop WEB"  מותאם, ומערכת ניהול.
    2. הלקוח מצהיר ומאשר כי בחן את דגם האתר  WEB My-Shop בלינק: אתר לדוגמא, ומצא אותו מתאים לצרכיו.
    3. הקמת האתר המותאם: הספק יקים אתר מדגם WEB My-Shop ויתאים אותו על ידי הטמעת הלוגו והמוצרים של הלקוח (להלן: "האתר המותאם").
    4. השימוש באתר המותאם: במהלך תקופת הרישיון, הספק יאחסן את האתר המותאם בשרת ייעודי, יעדכן גרסאות על פי שיקול דעתו הבלעדי וייתן מענה לתקלות שידווחו.
    5. הלקוח יכל להתנתק מן השירות בכל עת על ידי משלוח הודעה בכתב לספק שלושה חודשים קלנדריים מראש.
    6. כאמור בהרחבה בנספח א': הקמת המערכות, יכולות ומגבלות ושרת האחסון וב- נספח ב': רישיון שימוש חודשי, שירות ותחזוקה
   1. השכרה / קנייה של עמדת מכירה ("קיוסק")
    1. עמדות מכירה ("קיוסק")  זמינות להשכרה / רכישה.
    2. העמדות כוללות אפליקציה ייעודית לעמדה ומערכת ניהול.
    3. העמדות ניתנות להתקנה על הקיר או להצבה על סטנד רצפתי. 
    4. באחריות הלקוח לוודא קיום התשתית הנדרשת לעמדה: שקע חשמל וחיבור אינטרנט קרוב. 
    5. העמדות מיובאות על ידי הספק, באישור מכון התקנים הישראלי. לדוגמא, פרטי יצרן ודגמים:
     יצרן: Guangzhou Star Player Electronic Technology Co LTD
     24 אינץ': מספר דגם XR4200DL 

  32 אינץ': מספר דגם XR4300DL 

    1. השכרה של עמדת מכירה מותנת בהתחייבות מצד הלקוח: בתום 12 חודשי שכירות הלקוח יוכל להודיע על סיום ההתקשרות על ידי הודעה בכתב, 3 חודשים קלנדריים מראש. 
    2. כאמור בהרחבה  נספח ג': עמדת מכירה- תנאים אחריות ושירות
   1. שירותי סליקה
    1. ללקוחות עם חשבון מתאים בחברות האשראי (ספק אינטרנטי או הרשאה ל- J5). ניתן ליצור חיבור לסליקה אינטרנטית באפליקציה ובאתר.
    2. הספק ייסע ללקוח בחיבור הסליקה האינטרנטית באפליקציה המותאמת ו/או באתר האינטרנטי המותאם לחשבון על שמם בחברת האשראי.
    3. כאמור בהרחבה בנספח ד': שירותי סליקה
   1. מודול חשבוניות
    1. מודול חשבוניות מאפשר סיום קל לתהליך המכירה על ידי משלוח אוטומטי של חשבונית לאימייל. 
    2. המודול כולל 1,000 חשבוניות לחודש (ניתן לשדרג לכמות גדולה יותר בתוספת תשלום).
    3. המודול מיועד לרכישות באשראי. לא מתאפשרת הפקת חשבוניות לתשלום במזומן.
    4. החשבוניות הינן למוצרים אשר מחירם כולל מע"מ (בלבד).
    5. החשבוניות מופקות על ידי חברת סליקה על פי בחירת הספק.
    6. כאמור בהרחבה בנספח ה': מודול חשבוניות
   1. השכרה / קנייה מדפסת בונים 
    1. מדפסת בונים במטבח / ליד הקופה, מקלה על תהליך האספקה של ההזמנות.
    2. ניתן לשכור / לרכוש מדפסות בונים 80 מ"מ מהספק.
    3. המדפסות מיובאות על ידי הספק, באישור מכון התקנים הישראלי. לדוגמא, פרטי יצרן ודגם:

   XIAMEN APT ELECTRONIC TECH. CO.,LTD, דגם: CK835C

    1. בסיום תקופת ההשכרה, על הלקוח להחזיר את הציוד על כל רכיביו לספק כשהוא תקין ובמצב טוב, למעט בלאי סביר כתוצאה משימוש זהיר. 
    2. לפרטים המלאים, האחריות והשירות ראה נספח ו': מדפסת בונים
   1. שירותי פיתוח – שינויים ו/או תוספת פיצ'רים 
    1. ניתן לפתח לאפליקציה המותאמת, לאתר המותאם ולמערכת הניהול, פיצ'רים נוספים שאינם כלולים בהם, ו/או לערוך בהם שינויים,  והכל לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח. 
    2. שינויים ותוספות אלו אינם כלולים במחיר ולקוח המעוניין בהם,  יתאר אותם לספק לצורך אפיון וקבלת הצעת מחיר על בסיס שעות העבודה הנדרשות.
    3. במסגרת הרישיון הניתן למערכות, יש לעיתים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק, עדכון גרסאות הכלול בשירות. הלקוח מצהיר כי הבין שכל שינוי ו/או תוספת בקוד במסגרת שירותי הפיתוח המתוארים לעיל, יתכן וימנעו הכללת האפליקציה המותאמת בעדכון הגרסה האוטומטי וככל שהלקוח יהיה מעוניין בעדכון הגרסה, הדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום בגין ההתאמות הנדרשות בעדכון הגרסה. 
    4. בנוסף לאמור, בתום הקמת המערכות , שינויים שאינם ניתנים לביצוע באמצעות מערכת הניהול ומצריכים שינוי ו/או תוספת בקוד, כרוכים גם הם בתוספת תשלום.
  1. התמורה ותנאי התשלום
   1. התמורה:
    1. בזמן הרכישה באתר, ניתן לצפות ב"סל הקניות"  במוצרים ו/או השירותים הנבחרים, ועבור כל אחד מעודכנת התמורה. 
    2. לאחר התשלום נשלח אל הלקוח אישור הזמנה לאי-מייל,  הכולל את פירוט המוצרים ו/או השירותים שנרכשו והתמורה אותה שילם הלקוח.
   2. תנאי התשלום עבור הקמת המערכות
    התמורה בעד הקמת המערכות שנרכשו (להלן: "דמי הקמה" ו/או "התשלום החד פעמי") ישולמו על ידי הלקוח בכרטיס אשראי עם ביצוע העסקה. 
   3. תנאי התשלום עבור התשלום החודשי
    1. כמפורט בסל הקניות בטרם הרכישה, ישנם מוצרים ו/או שירותים הכרוכים בתשלום חודשי קבוע בגין רישיון, שכירות, שירות ו/או תחזוקה (להלן: "התשלום החודשי").
    2. התשלום החודשי משולם בהוראת קבע בכרטיס אשראי. 
    3. התשלום החודשי מתחדש אוטומטית כל חודש ונגבה באופן עקבי  בראשון לכל חודש קלנדרי לועזי, עבור החודש שמתחיל. 
    4. התשלום החודשי הראשון יגבה בחודש הלועזי העוקב לביצוע הרכישה.
    5. התשלום החודשי אינו תלוי במידת השימוש של הלקוח במוצרים ו/או שירותים,  ואינו מתבטל ו/או נדחה אם הלקוח לא השתמש בהם ו/או שהתעכב מסיבותיו שלו ו/או מכל סיבה שהיא.
    6. הספק שומר על זכותו להעלות את מחיר הרישיון ו/או ההשכרה ו/או התחזוקה ו/או דמי השימוש החודשיים, בכפוף לכך שימסור על כך הודעה ללקוח שלושה חודשים מראש.
  1. אספקה
   1. תחילת העבודה על ידי הספק תהיה לאחר תשלום מלא של עלויות ההקמה על ידי הלקוח וקבלת אישור בדבר הקמת הוראת הקבע בכרטיס אשראי לתשלום החודשי.
   2. זמני אספקה- הקמת המערכות על ידי הספק תסתיים תוך  30 ימי עבודה. מניין הימים יחל עם סיום העברת כל החומרים והמידע הנדרשים מצד הלקוח לספק וכן ביצוע כל הפרוצדורות הנדרשות מצידו מול חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הקופות, ככל שידרשו, על פי המאוחר מביניהם.
   3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל עיכוב מצידו באספקת המידע ו/או ביצוע הפרוצדורות הנדרשות יעכב את תחילת העבודה של הספק וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין.
   4. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים לכך שאיחור מצד הספק שאינו עולה על  10 ימי עבודה, לא יחשב איחור מהותי לצורך הסכם זה ולא יהווה עילה לביטולו ו/או לדרישה כל שהיא בגינו. 
  1. שירות לקוחות
   1. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הספק בכל עניין, בימי חול,  א'-ה', בין השעות 09:00-16.00.
   2. פרטי התקשרות לשירות הלקוחות:

  טלפון: 04-8404013

  וואטס אפ: 054-5504820

  אימייל: service@my-shop.co.il

  1. השבתת מערכות 

  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שמעת לעת יש מצבים בהם המערכות מושבתות בשל תקלות טכניות אצל הספק ו/או ספקי המשנה ו/או לצורך עבודות תחזוקה ושדרוג,  וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין. ככל שמועד ההשבתה ידוע מראש תשלח על כך, ככל הניתן,  הודעה ללקוח.  

  1. ביטול עסקה והפסקת התקשרות
   1. ביטול עסקה: הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 7 ימים מיום הרכישה. הביטול יעשה על ידי הודעה בכתב לספק, לאימייל: service@My-Shop.co.il . ביטול העסקה מותנה במסירת הודעה בכתב הכוללת את כל הפרטים הנדרשים לזיהוי הלקוח שסופקו בעת ביצוע הרכישה, לרבות מספר טלפון נייד ליצירת קשר. 
   2. החזר גבייה בגין ביטול עסקה: לאחר ביטול העסקה תפסק הגבייה החודשית מן הלקוח ויבוצע החזר בגין החיובים החודשיים שכבר בוצעו, למעט- לא יינתן החזר בגין חיובים הכוללים תשלום עבור עבודה שבוצעה ו/או שירותים שניתנו ו/או מוצרים שסופקו. המועד הקובע הינו מועד קבלת הודעה מלאה ותקינה בכתב מעם הלקוח בשרת המייל של הספק. ההחזר יעשה בהעברה בנקאית בתוך 90 יום ממועד ביטול העסקה.
   3. הפסקת התקשרות: 
    1. בכל המוצרים והשירותים, למעט עמדות מכירה: הלקוח רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת על ידי משלוח הודעה בכתב שלושה חודשים קלנדריים מראש לכתובת האימייל: service@My-Shop.co.il

     לדוגמה, הודעה על הפסקת השירות שהתקבלה אצל הספק בתאריך 18/9, תביא לסיום השירות  בתאריך 30/12 (החיוב החודשי האחרון יהיה בתאריך 01/12).
    2. שכירות עמדות מכירה: הלקוח רשאי להודיע על הפסקת ההתקשרות לשכירת עמדת מכירה בתום תקופת ההתחייבות: בתום 12 חודשי שכירות הלקוח יוכל להודיע על סיום השכירות על ידי הודעה בכתב, שלושה חודשים קלנדריים מראש (קרי, התקופה המינימאלית לשכירת עמדה הינה 15 חודשים). 
   1. הספק רשאי להודיע על הפסקת השירות בכל עת ומכל סיבה ובתנאי שמסר על כך הודעה ללקוח חודש מראש.
   1. בתום תקופת השירות האפליקציה תוסר מהחנויות של אפל וגוגל והמערכות ימחקו לחלוטין כולל כל המידע שנאגר בהן.  הלקוח מצהיר ומאשר כי הבין שמשמעות מחיקת המערכות היא כי לא ניתן לשחזר את המידע, והוא מתחייב שלא יהיו לו כל טענות כנגד הספק בגין זה. 
  1. אי פירעון תשלומים במועד 
   1. במקרה של אי פירעון תשלום חודשי במועד מכל סיבה שהיא, ימשיך הלקוח לצבור חיובים חודשיים בגין העלות החודשית הקבועה בהתאם להתחייבויותיו על פי ההסכם. 
   2. לרשות הלקוח עומד פרק זמן של  14 ימים לצורך עדכון של אמצעי התשלום ופירעון מלוא החוב  לספק. 
   3. במהלך 14 הימים המנויים לעיל הספק רשאי להקפיא או לא להקפיא את השימוש במוצרים ובשירותים של הלקוח, בהתאם לשיקול  דעתו.
   4. במידה ומלוא היתרה לא תשולם לספק, רשאי הספק להפסיק את מתן השירות ללקוח ו/או למחוק את המערכות של הלקוח ו/או להחזיר לרשותו חומרה המצויה בידי הלקוח ו/או להפחית את הפסדיו בכל דרך העומדת לרשותו כדין, וזאת ללא צורך במשלוח הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע או לפגוע בכל זכות או טענה העומדת לרשותו על פי דין. 
   5. הלקוח מצהיר ומאשר כי הבין שבמקרה של אי פירעון תשלומים במועד, במידה והספק יפסיק את השירות וימחק את המערכות שלו, המשמעות היא כי תוכן המערכת נמחק כולו מבלי שניתן לשחזר את המידע, והוא מתחייב שלא יהיו לו כל טענות כנגד הספק בגין זה. 
   6. לקוח יוכל לשוב ולחדש את השירות לאחר הפסקתו ובתנאי שהספק נתן לכך את אישורו. חידוש השירות כרוך בתשלום מחדש של עלויות ההקמה. 
   7. הלקוח מצהיר כי הוא נותן לספק הרשאה בלתי חוזרת לגבות את כל החיובים להם הוא זכאי בכל אמצעי התשלום שהעמיד לרשותו בעת ההתקשרות.
  1. קניין רוחני , קוד מקור 
   1. הלקוח מצהיר בזאת כי בידיו כל הזכויות וההרשאות לשימוש בכל הפריטים אשר הועברו על ידו לספק לצורך הקמת המערכות. 
   2. הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי בנוגע לשמירה על זכויות היוצרים על פי חוק של כל הפרטים והמידע שהועבר על ידו לספק בכל עת במהלך ההתקשרות וכי הוא מתחייב לשפות את הספק בגין כל הפסד ו/או הוצאה שיהיו לו במידה ולא יעמוד בהתחייבות זו.
   3. הספק  מצהיר בזאת כי, למיטב ידיעתו, אין בשיווק האפליקציה או בשימוש בה משום הפרת זכות יוצרים, סימן מסחר, פטנטים או קניין השייך לאחר.
   4. הלקוח מצהיר כי הוא מבין ומודע לכך שהרישיון הניתן לו לשימוש במערכות אינו כולל זכות לבלעדיות מכל סוג שהיא ו/או זכות קניין מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או באפליקציה המותאמת ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר האינטרנט המותאם ו/או באפליקציה לעמדה ו/או אחר שניתן לו במסגרת ההתקשרות.
   5. הלקוח מצהיר בזאת כי לא יהיו לו דרישות לזכויות יוצרים מכל סוג ובכל עניין שהוא הקשור להתקשרות בינו לבין הספק, וכי הוא מודע לחלוטין שזכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, מוקנה באופן בלעדי לספק.  
   6. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתוכנה, הקוד, הפיתוח הקיים ו/או עתידי, לרבות תכונות ופונקציות נוספות שהתבקשו על ידו ופותחו לבקשתו, הנם רכושו הקנייני הבלעדי של הספק.
   7. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהתשלום בעד הקמת המערכות ו/או כל תשלום שהוא ששילם לספק עבור פיתוחים ו ו/או התאמות לצרכיו, אינם כוללים תשלום כל שהוא עבור הקוד שפותח  ו/או קוד המקור וכי אין כל אפשרות לרכישת קוד. 
   8. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שבתום הרישיון, יסתיימו כל זכויותיו בקשר עם הסכם זה ו/או עם תוצריו הישירים ו/או העקיפים, וככל שיבקש לקבל ו/או להשאיר ברשותו דבר, יהיה זה בכפוף להסכמת הספק וכרוך בעלות נוספת. אין בכך כדי להסיר ו/או להפחית ו/או לגרוע מכל אחריות החלה על הלקוח על פי חוק ו/או פסיקה.
   9. הלקוח מצהיר בזאת כי במידה ויהיה לו עניין לעגן את זכויותיו בשם האפליקציה המותאמת ובכלל זאת באמצעות רישומה כסימן מסחר בהתאם לקבוע בפקודת סימני מסחר תשל"ב – 1972, יהיה עליו לקבל את הסכמת הספק בכתב שהוא בעל הזכויות וכל העלויות והאחריות לכך תהיינה שלו בלבד. 
  1. הגבלת אחריות הספק

  לספק לא תהיה כל אחריות בגין נזקים ו/או הפסד רווחים אשר יגרמו, ללקוח ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהתקנה ו/או שימוש ו/או שיווק המערכות ו/או המוצרים נשוא הסכם זה.

  1. מעמד הספק
   1. הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל התקשרות שתעשה באמצעות המערכות והמוצרים נשוא ההסכם, בינו לבין כל צד ג'.
   2. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש ו/או השיווק ו/או המכירה של מוצרים ושירותים באמצעות המוצרים ו/או השירותים נשוא ההסכם מטילה עליו אחריות וחובות על פי דינים שונים והוא האחראי הבלעדי לפעילותו התקינה על פי חוק.
   3. מובהר כי הספק אינו צד לתקשורת ו/או להתחייבויות ההדדיות בין הלקוח ללקוחותיו ו/או משתמשי המערכות ו/או כל צד ג'. הספק לא יהיה אחראי ולא תחול עליו שום אחריות ו/או הוא אינו צד לסכסוך ו/או טענות ו/או נזק נטען שיתגלעו בין הלקוח לכל צד ג'.
   4. הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל התוכן (לרבות תכנים שיווקיים ו/או שירותי שיוור ו/או הודעות פוש ו/או תכנים משפטיים) במערכות והמוצרים נשוא ההסכם.
   5. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או חיוב שיחולו על הספק ו /או בגין תביעה ו/או טענה של מי מלקוחותיו של הלקוח ו/או משתמשי המערכות והמוצרים ו/או צד ג', ככל שיחולו ו/או יחויב בהן הספק לרבות ההוצאות המשפטיות שיהיו לספק בגין כך, ככל שיהיו.
  2. פיצוי מוסכם

  בכל מקרה של מחלוקת, טענה או דרישה כלפי הספק, הלקוח מצהיר כי הוא מסכים שהיא תהיה מוגבלת לסכום התשלום החודשי הקבוע אותו שילם במהלך השנה האחרונה להתקשרות באמצעות הסכם זה בלבד.

  1. ברירת דין וסמכות שיפוט
   1. על הוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
   2. סמכות השיפוט המקומית, בכל סכסוך אשר יתגלע בין הצדדים בקשר עם ההסכם, תהיה  לערכאות המשפטיות הרלוונטיות בחיפה בלבד.
  2. כללי
   1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים. לא יהיה כל תוקף הסכמה אחרת בין הצדדים אלא אם היא מאוחרת למועד הסכם זה, נעשתה בכתב ונחתמה על ידי הצדדים. 
   2. הלקוח מאשר בזאת כי קרא והבין את כל האמור בהסכם ונספחיו וכי נתנה לו האפשרות להתייעץ עם עורכי דין מטעמו.

  נספח א'

  הקמת המערכות, יכולות ומגבלות ושרת האחסון

  האמור להלן מתייחס לאפליקציה מותאמת, אתר מותאם ואפליקציה מותאמת לעמדת מכירה, כולם על פי דגם  "My-Shop", (להלן: "המערכות" / "המערכת"), אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

  הקמת המערכות

  1. הקמת המערכת על ידי הספק כוללת: הטמעת הלוגו של הלקוח, הוספת תמונת רקע של הלקוח בעמוד טעינה, טעינת קטגוריות ומוצרים כמופרט להלן. 
  2. לצורך  ההקמה, הלקוח יעביר קובץ אקסל על פי הפורמט והפירוט שהוגדר על ידי הספק את שמות הקטגוריות והמוצרים על כל פרטיהם.
  3. הספק יטעין בפעם אחת את כל הקטגוריות והמוצרים שהועברו לידיו, עד 15,000 מוצרים. ניתן להגדיל את כמות המוצרים, כרוך בתוספת תשלום. 
  4. לאחר טעינת המוצרים הראשונית על ידי הספק, הלקוח יערוך שינויים / תוספות באופן עצמאי במערכת הניהול. שינוי ו/או טעינה נוספת על ידי הספק, כרוכה בתוספת תשלום.
  5. תוכן: כל התוכן במערכות (לרבות תוכן אינפורמטיבי, שיווקי, גרפי ו/או תוכן מסוג אחר), אשר יועברו על ידי הלקוח לספק לצורך טעינתם הראשונית במערכת ו/או יוטענו על ידי הלקוח באופן עצמאי, הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח.
  6. מסמכים משפטיים: הפעלת המערכות כנדרש על פי חוק מחייבת הטענה של מסמכים משפטיים מסוגים שונים (מדניות שימוש, תקנון, מדניות פרטיות, הצהרת נגישות וכדומה). באחריות הלקוח להעביר את המסמכים המשפטיים שהוכנו עבורו על ידי גורמי מקצוע לספק אשר יטעין אותם במערכות בטרם העלאתן לאישור החנויות ו/או למרשתת ו/או לעמדות המכירה. במקרים בהם הלקוח לא יעביר מסמכים מטעמו במועד, הספק יטעין מסמכים גנריים ותהיה זו אחריותו של הלקוח לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ולבחון האם נדרשות התאמות במסמכים שבמערכות ו/או ולעדכן את המסמכים ו/או להחליפם באחרים, ככל שנדרש. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשירות שמעניק הספק במסגרת הסכם זה אינו כולל ייעוץ משפטי מכל סוג  והוא מוותר מראש על כל טענה בעניין. 
  7. אפליקציה מותאמת- זמינות בחנויות: בסיום ההקמה הספק יעלה  את האפליקציה המותאמת לבחינה בחנויות של אפל וגוגל. לאחר קבלת אישור החנות, היא תהיה זמינה להורדה ושימוש. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שעיכובים בקבלת האישור אינם בשליטתו ו/או אחריותו של הספק, ומתחייב שלא יהיו לו טענות בעניין.
  8. אתר מותאם- כתובת (להלן: "דומיין"): עם סיום הקמת האתר המותאם, הספק יעלה אותו למרשתת בדומיין של הספק  או לדומיין פרטי שברשות הלקוח, על פי בחירתו של הלקוח. לאחר העלאת האתר למרשתת, שינוי הדומיין כרוך בתוספת תשלום.
  9. הודעות SMS: הקמת המערכות כוללת הטבה חד פעמית של  2500 הודעות SMS  לצורך משלוח קוד אימות בעת רכישה. הודעות נוספות כרוכות בתוספת תשלום.
  10. מערכת סליקה: ללקוחות עם חשבון מתאים בחברות האשראי (ספק אינטרנטי או הרשאה ל- J5) כמתואר ב"נספח ה' – מערכת סליקה", הספק יסייע בהקמת מסוף ומסוף טוקנים בחברת סליקה חיצונית על פי בחירת הספק. 
  11. אתר מותאם – פיקסלים: לקוח רשאי להעביר לספק פיקסלים להטמעה בעמוד הראשי של האתר המותאם, בטרם העלאתו למרשתת – ללא עלות.  לאחר העלאת האתר ו/או אם הלקוח זקוק לסיוע בהכנת הפיקסלים עצמם ו/או הטמעת הפיקסלים המבוקשת אינה בעמוד הראשי- השירות כרוך בתוספת תשלום. 
  12. הדרכת תפעול מערכות: בסיום הקמת המערכות, הספק יתאם הדרכה עם הלקוח, לצורך הנחייתו בתפעול האתר המותאם ו/או האפליקציה המותאמת ומערכת הניהול (ההדרכה אורכת כחצי שעה).
  13. הקמת המערכות אינה כוללת יצירת תוכן או כל דבר אחר שלא מוזכר במפורש בתקנון או בנספח זה.

  אפליקציה מותאמת – מכשירים נתמכים 

  להלן פירוט המכשירים הנתמכים אשר בהם בלבד מתאפשרת הפעלת האפליקציה המותאמת:

  אפליקציית מותאמת לאייפון:
  אפליקציה זו נתמכת מגרסת  ios 12 ומעלה וממכשירי אייפון 10 ומעלה. האפליקציה לא ניתנת להפעלה במכשירים לא נתמכים, לרבות, מכשירי אייפד, מיני ומכשירים פרוצים. שימוש בספריה חיצונית של וואן סיגנל.

  אפליקציית מותאמת לאנדרואיד:
  אפליקציה זו נתמכת מגרסה 10 ומעלה וממכשירים מתקדמים אשר מהווים 5% ומעלה מנתח השוק בישראל נכון לשנת 2022. האפליקציה לא ניתנת להפעלה במכשירים לא נתמכים, לרבות מכשירי מיני, טבלט ומכשירים פרוצים. שימוש בספריה חיצונית של ואן סיגנל.

  מערכת ניהול- אפשרויות והגבלות

  כניסה למערכת ניהול

  1. המערכת נתנת להפעלה בדפדפן "כרום" משנת 2022 ומעלה.
  2. הכניסה למערכת הניהול (להלן: "המערכת") היא באמצעות שם משתמש וסיסמה.
  3. באחריות הלקוח לשנות את הסיסמה מיד עם קבלת הגישה למערכות ולאחר מכן מעת לעת. הלקוח יעדכן את הספק בסיסמה החדשה, לצורך המשך התחזוקה של המערכת. 

  קטגוריות

  1. הגדרת הקטגוריות במערכת הניהול היא על ידי מתן שם והצמדת אייקון, מתוך בנק האייקונים שבמערכת. 
  2. בתוך קטגוריה ניתן להגדיר היררכיה נוספת ובה תת קטגוריה אחת או יותר (להלן: "תת קטגוריה").  בתוך תת קטגוריה לא ניתן לבנות היררכיה נוספת של תתי קטגוריה. (קרי, לא ניתן לבנות תת תת קטגוריה).
  3. בעת כניסה לאפליקציה יוצגו כל הקטגוריות הקיימות בה, למעט אלו שהסטאטוס שלהן שונה במערכת ל-"לא פעיל".  

  מוצרים

  1. לכל מוצר ניתן להגדיר במערכת ניהול שינויים אפשריים- אותם יוכל לבחור הרוכש באפליקציה/באתר (להלן:" משתמש"). 
  2. ניתן להוסיף למוצר תווית "חדש" / "מבצע"/ "לא במלאי" ו/או להסתיר את המוצר.
  3. ניתן לצרף מספר מוצרים יחד לחבילה, על פי ההגדרות המובנות במערכת. 

  משתמשים

  1. רכישה באפליקציה המותאמת / האתר המותאם מחייבת רישום.
  2. בעת ההזמנה, המערכת מאפשרת למשתמש להוסיף הערות לפריט, להזמנה ולשליח.
  3. המשתמש יכול לבחור האם לשלם על הרכישה במזומן או באשראי.  פרטי אשראי שהוזנו ישמרו במערכת באופן מוצפן (להלן: "טוקן").
  1. קידום מכירות באפליקציה המותאמת: הודעות
   1. למשתמשים שבעת ההרשמה אישרו קבלת הודעות, ניתן לשלוח הודעות עם מבצעים/קוד קופון/מסר (עד 100 תווים בהודעה). 
   2. ניתן לשלוח הודעה אישית / לכל המשתמשים בו זמנית. 
   3. ההודעות נשלחות ממערכת "ואן סיגנל" ויש לעיין בתקנון טרם השימוש ולעמוד בתנאיו. ניתן לקרוא את התקנון כאן:  https://onesignal.com/pricing

  פרטי העסק והעסקה

  1. ניתן להזין תוכן אינפורמטיבי ו/או שיווקי אודות העסק בשדות ייעודים במערכת הניהול ולשנותו בכל עת. 
  2. הגדרות פעילות: יש להגדיר במערכת הניהול את שעות הפעילות, שעות איסוף עצמי, שעות פעילות המשלוחים, אזורי המשלוח, דמי משלוח, ערך כספי מינימאלי להזמנה, וכן הגדרת ההזמנות לאספקה מידית או אספקה עתידית.
  3. חיוב על פי מלאי: ניתן להגדיר במערכת הניהול "חיוב לאחר ליקוט". בהזמנות אלו הלקוח מאשר לחיוב את המוצרים המסופקים למשתמש בלבד (ללא המוצרים שאינם במלאי ולא סופקו). 

  כללי

  1. דו"חות: ניתן לצפות בדו"חות קבועים של מוצרים והזמנות הקיימים במערכת הניהול.
  2. ניתן לערוך את הקטגוריות / המוצרים / פרטי העסק / הגדרות פעילות וכדומה, בכל עת במערכת הניהול.

  תוספות באפליקציית רשת (בלבד)

  1. אפליקציות רשת ומערכת הניהול שלה, כוללות בנוסף:
   1. פאנל ניהול על  ("אדמין")- למנהל הרשת.
   2. פאנל ניהול לכל סניף.
   3. במערכת ניהול באפליקציית רשת ניתן לנהל עבור כל סניף בנפרד את:  הקטגוריות, המוצרים, מחירי המוצרים, אזורי משלוח ודמי המשלוח. 
   4. צפייה בדו"חות וניהול ההזמנות בנפרד לכל סניף.

  עמדת מכירה "קיוסק"

  1. עמדת קיוסק זהה בכל לאמור לעיל, למעט הסעיפים המפורטים להלן: 
   1. האפליקציה של העמדה, אינה זמינה להורדה מהחנויות ו/או שימוש במכשיר נייד.
   2. אין צורך ברישום של המשתמש לצורך ביצוע רכישה ולא ניתן לשלוח אליו הודעות.
   3. אין הגדרות למשלוחים (אזורים, דמי משלוח, שעות) ו/או מינימום הזמנה.
   4. הדרכה על תפעול המערכת אורכת מספר דקות ונעשית במעמד ההתקנה. 
   5. הגדרת הקטגוריות במערכת ניהול מאפשרת בנוסף להצמדת אייקון, הצמדת תמונה שברשות הלקוח ולבחירתו.  

  שרת אחסון 

  הקוד יאוכסן על שרתי לינוקס בחברת liquidweb  או AWS – על פי בחירת הספק ותחת תנאי השימוש ומדניות הפרטיות של כל אחת מהחברות כפי שהם מתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט שלהן. באחריות כל לקוח לוודא שתנאים אלו מקובלים עליו בטרם התקשרותו עם הספק. אישור התקנון וההתקשרות עם הספק מהווה הסכמה לאמור. 

  לצורך העיון במסמכים הרלוונטיים, לנוחיותכם הקישורים לאתרי החברות:

  מאפיינים ותנאים נוספים:

  1. האחסון בשרת כולל גיבוי יומי ואחסון הגיבוי למשך שבוע. אין הגבלה על נפח האחסון או כמות היוניקים.
  2. הספק אינו אחראי על כל נזק ו/או הפסד כלכלי שיגרם ללקוח בשל אירועים בחוות השרתים כדוגמת  שריפה, פריצה, השבתה, תקלה ו/או כל אירוע אחר.
  3. הלקוח מצהיר כי הובהר לו וכי הבין שישנם מקרים בהם מידע בשרת יינזק ו/או יאבד ו/או יהיה בלתי ניתן לשחזור ו/או יגרע בכל דרך אחרת,  באופן שיהיה בלתי ניתן לשחזור.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם עוד על הצדדים כי בכל במקרה בו יפסק כי לספק יש אחריות כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו, אחריות זו מוגבלת לסכום אותו שילם הלקוח בגין 12 חודשי שירות. 

  נספח ב'

  רישיון שימוש חודשי, שירות ותחזוקה

  רישיון חודשי לאפליקציה מותאמת / לאתר מותאם כולל:

  • שימוש במערכות
  • שירות ומענה על שאלות, טיפול בתקלות ובאגים
  • עדכון גרסה  (נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הספק)
  • אפשרות חיבור לחברת סליקה (חברת הסליקה הינה ספקית משנה בבחירתו הבלעדית של הספק)
  • 2500 הודעות מתנה (ככל שדרושות הודעות נוספות, כרוך בתוספת תשלום)

  שירות ותחזוקה:

  • דיווח על תקלות ו/או נושאים נוספים, לשירות הלקוחות:

  בטלפון: 04-8404013, בימי חול,  א'-ה' בין השעות 09:00-16.00
  באי-מייל:
  service@my-shop.co.il

  • במקרה של תקלה יש לפרט: כיצד קרתה התקלה, באיזה סוג מכשיר, מספר גרסה, מערכת ההפעלה, שם משתמש. הספק יפעל ככל יכולתו על מנת לתת מענה יעיל ומהיר לפתרון התקלה, בייחוד בתקלה משביתה.
  • עם סיום הטיפול בתקלה, יפעל הספק להעלאת גרסה חדשה לחנויות ללא צורך להודיע על כך ללקוח מראש.

  נספח ג'

  עמדת מכירה: תנאים אחריות ושירות

  עמדת מכירה (קיוסק) 

  • מסך מגע אנדרואיד 24/ 32 אינץ'
  • אפליקציית הזמנות מותאמת, הכוללת ממשק ניהול – לעמדה בלבד.
  • סליקה תקן EMV.
  • מדפסת מובנת.
  • סורק ל-QR קוד.
  • אנטנה להגברת ה – WIFI.
  • חיבור כבל רשת  ו- WIFI.
  • סטנד לתלייה על הקיר / סטנד רצפתי.

  תנאים כלליים – שכירת עמדה 

  1. ההשכרה הינה לשנה ומתחדשת אוטומטית.
  2. העמדה הינה חדשה או מחודשת, בהתאם למלאי ושיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  3. הספק אינו מתחייב להשכרת עמדת קיוסק (להלן: "עמדה")* של יצרן ו/או דגם מסוים והם עשויים להשתנות על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  4. העמדה הינה בבעלות החברה ודמי השכירות מקנים ללקוח זכויות שימוש, תחזוקה ושירות לתקופת השכירות בלבד.
  5. עלות ההקמה כוללת עלות הקמה של אפליקציה מותאמת ייעודית לעמדה בלבד, הובלה וההתקנה של העמדה.
  6. התשלום החודשי על העמדה יחל ממועד ההתקנה וימשך באופן עקבי במשך כל תקופת ההשכרה.
  7. אי שימוש בעמדה, מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לזיכוי מלא או חלקי של התשלום החודשי.   
  8. סיום ההתקשרות: התחייבות הלקוח: הלקוח יוכל להודיע על סיום ההתקשרות בתום שנת ההשכרה הראשונה על ידי הודעה בכתב 3 חודשים קלנדריים מראש.

  להמחשה:  תחילת השכרה 15/05, ניתן להודיע על סיום ההתקשרות ב- 15/5 בשנה שלאחר מכן. בקשה לסיום השירות מצד הלקוח שתתקבל בתאריך 15/05 אצל הספק, תוביל לסיום השירות בתאריך 31/08, והתשלום החודשי האחרון יגבה בתאריך 01/08.

  1. כתובת למשלוח הודעות כאמור:
   אימייל: service@my-shop.co.il
   או בדואר רשום למשרדי הספק בשדרות ההסדרות 25, חיפה. 
  2. הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן מחירים בכפוף להודעה ללקוח 3 חודשים מראש.
  3. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההשכרה, השירות והאחריות ללקוח מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה ללקוח חודש מראש.
  4. בסיום תקופת ההשכרה, על הלקוח להחזיר את הציוד על כל רכיביו לספק כשהוא תקין ובמצב טוב, למעט בלאי סביר כתוצאה משימוש זהיר. 
  5. הספק רשאי לנקוט בכל האמצעים להשבת הציוד לחזקתו ובכלל זאת מניעת שימוש בלתי מורשה בציוד.
  6. הלקוח יודיע לספק על שינוי בכתובת של העסק / כל שינוי נדרש במיקום העמדה. ניתוק העמדה והתקנתה במיקומה החדש תתבצע על ידי טכנאי מוסמך מטעם הספק בלבד. השירות כרוך בעלות. 
  7. בעת פירוק העמדה על ידי הספק, באחריות הלקוח  לסתום חורים שנדרשו להצבת העמדה ו/או כל דבר אחר הנדרש לצורך "השבת המצב לקדמותו". 
  8. במקרה של גניבה, חבלה חמורה או נזק שאינו מן הנזקים שבאחריות הספק ו/או במקרה של אי החזרת העמדה בסיום ההתקשרות – הלקוח יישא בעלות העמדה, סך של 7,900 ₪ בתוספת מע"מ וכן בעלות מסופון סליקה, סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ, שישולמו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה. 
  9. הלקוח מצהיר כי הוא מתחייב כלפי הספק:
   1. לשמור בקפידה על העמדה ולהשתמש בה בהתאם להוראות.
   2. להודיע לספק מיד עם היוודע לו על תקלה, אובדן או נזק לעמדה ו/או לציוד הנילווה לה.
   3. לא למסור את העמדה לצד ג', לא להוציאה מחזקתו ולא לשעבד אותה. 
   4. הלקוח לא יעשה שימוש בלתי סביר בעמדה, לא יעשה בה שינוי, לא יובילה ויתקינה במקום אחר בעצמו, לא ינסה לתקנה ולא יתיר לאחר לעשות פעולות אלה.

  תנאים כלליים – רכישת עמדה 

  1. עלות ההקמה כוללת עלות הקמה של אפליקציה מותאמת ייעודית לעמדה בלבד, הובלה והתקנה של העמדה.
  2. רישיון השימוש באפליקציה לעמדה הינו חודשי ומתחדש באופן אוטומטי מידי חודש. 
  3. התשלום החודשי בגין רישיון השירות והתחזוקה, יחל בתאריך ההתקנה וימשך באופן עקבי במשך כל תקופת הרישיון.
  4. אי שימוש בעמדה, מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לזיכוי מלא או חלקי של התשלום החודשי.   
  5. הפסקת השירות: הלקוח יכול לסיים בכל עת את ההתקשרות ולהפסיק את הרישיון, על ידי מתן הודעה בכתב לספק שלושה חודשים קלנדריים מראש.

  להמחשה:  בקשה לסיום רשיון האפליקציה לעמדה שתתקבל בתאריך 15/05 אצל הספק, תוביל לסיום השירות בתאריך 31/08, והתשלום החודשי האחרון יגבה בתאריך 01/08.

  1. כתובת למשלוח הודעות כאמור:
   אימייל: service@my-shop.co.il
   או בדואר רשום למשרדי הספק בשדרות ההסדרות 25, חיפה. 
  2. הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן מחירים בכפוף להודעה ללקוח 3 חודשים מראש.
  3. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הרישיון והתחזוקה מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה ללקוח חודש מראש.
  4. הלקוח יודיע לספק על שינוי בכתובת של העסק / כל שינוי נדרש במיקום העמדה. ניתוק העמדה והתקנתה במיקומה החדש תתבצע על ידי טכנאי מוסמך מטעם הספק בלבד. השירות כרוך בעלות. 
  5. בעת פירוק העמדה על ידי הספק, באחריות הלקוח  לסתום חורים שנדרשו להצבת העמדה ו/או כל דבר אחר הנדרש לצורך "השבת המצב לקדמותו".
  6. ביטול עסקת רכישת עמדה– ניתן לבטל עסקת רכישת עמדה שטרם נעשה בה שימוש, בתוך 7 ימים ובכפוף לאישור הספק. התמורה ששולמה תוחזר ללקוח תוך 90 יום, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 20%. במידה והעמדה סופקה תקוזז גם עלות ההובלה ללקוח והחזרת העמדה למחסני הספק, סך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.  
  7. לא ניתן להחזיר עמדה שנעשה בה שימוש. לעניין זה חיבור לחשמל מהווה "שימוש".  

  אחריות ושירות

  1. שירות:

  יש לדווח על כל תקלה לשירות הלקוחות:
  בטלפון: 04-8404013, בימי חול,  א'-ה' בין השעות 09:00-16.00

  1. אחריות
   1. השכרה:
    האחריות נמשכת כל תקופת ההשכרה. 
   2. רכישה:
    האחריות היא למשך 12 חודשים. בתום השנה באחריות הלקוח להאריך את תקופת האחריות והשירות ובלבד שהתקופה תהיה רציפה. הארכת האחריות והשירות מותנת בביצוע בדיקת תקינות מקיפה וכרוך בעלות.
  1. האחריות והשירות של הספק ללקוח, כוללים:
   ביקור טכנאי, עבודה, חלקי חילוף ורכבי אלקטרוניקה ככל שידרשו ובתנאי שהמכשיר הוצב והשימוש בו היה על פי ההנחיות היצרן ו/או המתקין.
  2. האחריות והשירות של הספק ללקוח אינם כוללים:
   ציוד מתכלה, גניבה, אובדן, שבר, חבלה; נזקים שנגרמו כתוצאה מ: רשלנות, הזנחה, קצר חשמלי, בעיות בזרם החשמל, בעיות ברשת החשמל, בעיות בחיבורי החשמל והתקשורת של הלקוח,  פגיעות ברק, תאונות,  חדירות נוזלים, קורוזיה ו/או כל תקלה שנגרמה עקב הפעלה שלא לפי הוראות שימוש היצר ו/או שימוש לא סביר במכשיר.
  3. בישובים מרוחקים, ביקור טכנאי לצורך בדיקות ו/או תיקונים עשויה להיות כרוכה בתוספת עלות. במקרים אלו הספק יעדכן את הלקוח מראש. 

  נספח ד'

  מערכת סליקה

  הקמת מערכת הסליקה

  1. לצורך הקמת מערכת הסליקה הלקוח ידאג להעביר ולספק על חשבונו מס' ספק של חברת אשראי ישראלית לצורך קבלת תשלומים בכרטיס אשראי כתנאי לביצוע התחייבויות הספק המפורטות בהסכם זה. 
  2. הלקוח יספק את כל המידע והפרטים הנדרשים לצורך הקמת המערכת אצל ספקי המשנה.
  3. מיד לאחר קבלת כל הפרטים המלאים מעם הלקוח, הספק יבצע על חשבונו את החיבור לצדדים השלישיים ולספקי משנה לפי שיקול דעתו ומיטב ניסיונו והבנתו המקצועית לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
  4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים כי ישנן פרוצדורות אותן הוא נדרש לעשות מול חברת האשראי לצורך קיומה של מערכת הסליקה. 
  5. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שבמידה ותהיה חוסר התאמה בין תנאי הסליקה שלו בחברת האשראי לתנאי הסליקה הנדרשים לצורך מערכת זו, יהיה עליו לעשות את ההתאמות הנדרשות.
  6. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל עיכוב מצידו במתן הפרטים הנדרשים ו/או ביצוע הפעולות הנדרשות מצידו כפי שינחה אותו הספק  ו/או הפעולות שנדרשו ממנו על ידי חברת האשראי, תמנע מהספק לעמוד בהתחייבויותיו כלפיו על פי הסכם זה ולכן אין לו ולא תהיה לו כל טענה בעניין.

  שירות 

  ניתן לפנות לספק בכל עניין, לרבות דיווח על תקלות, לשירות הלקוחות של מיי שופ:
  בטלפון: 04-8404013, בימי חול,  א'-ה' בין השעות 09:00-16.00

  נספח ה'

  מודול חשבוניות

  הקמת מודול החשבוניות

  1. הספק יקים עבור הלקוח מודול חשבוניות באמצעות ספק משנה.
  2. מודול החשבוניות שמיש עבור עסקאות באשראי בלבד.
  3. לצורך הקמת מודול החשבוניות הלקוח יספק לספק את כל הפרטים הנדרשים לרבות העדפותיו להגדרות במערכת לעניין חשבונית / קבלה / חשבונית מס קבלה וכן יעדכן את הספק מאיזה מספר סידורי יש להתחיל במספור החשבוניות (לצורך מניעת מספרי חשבונות כפולים במערכת החשבונאית של הלקוח).
  4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שכל עיכוב מצידו במתן הפרטים הנדרשים תעכב ו/או תמנע מהספק מלקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה והוא מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה בעניין.

  שירות 

  ניתן לפנות לספק בכל עניין, לרבות דיווח על תקלות, לשירות הלקוחות של מיי שופ:
  בטלפון: 04-8404013, בימי חול,  א'-ה' בין השעות 09:00-16.00

  נספח ו'

  מדפסת בונים

  השכרה – תנאים כלליים

  1. הספק אינו מתחייבת למדפסת בונים (להלן: "מדפסת")* של יצרן ו/או דגם מסוים והם עשויים להשתנות על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  2. המדפסת הינה חדשה או מחודשת, בהתאם למלאי ושיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  3. האחריות והשירות נמשכים כל תקופת ההשכרה.
  4. המדפסת הינה בבעלות החברה ודמי השכירות מקנים ללקוח זכויות שימוש, תחזוקה ושירות לתקופת השכירות בלבד.
  5. התשלום החודשי על המדפסת יגבה בראשון לחודש העוקב לאספקה וימשך באופן עקבי במשך כל תקופת ההשכרה.
  6. אי שימוש במדפסת, מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לזיכוי מלא או חלקי של התשלום החודשי.   
  7. הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן מחירים בכפוף להודעה ללקוח 3 חודשים מראש.
  8. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההשכרה, השירות והאחריות ללקוח מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה ללקוח חודש מראש.
  9. בסיום תקופת ההשכרה, באחריות הלקוח להחזיר את המדפסת למשרדי הספק כשהיא תקינה ובמצב טוב למעט בלאי סביר ובצירוף הציוד הנלווה לה. הגבייה של דמי השכירות החודשיים תמשך כל עוד המדפסת לא הוחזרה לספק בפועל. ניתן לתאם איסוף על ידי הספק, כרוך בתוספת תשלום.
  10. במקרה של גניבה או חבלה חמורה או אי החזרת המדפסת לספק בסיום ההתקשרות בין הצדדים, הלקוח יפצה את הספק בסך של 1,800 ₪ בתוספת מע"מ.

  רכישה– תנאים כלליים

  1. האחריות היא למשך 12 חודשים. באחריות הלקוח להאריך את תקופת האחריות והשירות  כך שתקופת האחריות תהיה רציפה. הארכת האחריות מותנת בבדיקה וכרוכה בתוספת תשלום.

  אחריות ושירות

  1. שירות:

  ניתן לפנות לספק בכל עניין, לרבות דיווח על תקלות, לשירות הלקוחות של מיי שופ:
  בטלפון: 04-8404013, בימי חול,  א'-ה' בין השעות 09:00-16.00

  1. האחריות והשירות, כוללים:

  ביקור טכנאי, עבודה, חלקי חילוף ורכבי אלקטרוניקה ככל שידרשו ובתנאי שהמכשיר הוצב והשימוש בו היה על פי ההנחיות היצרן ו/או המתקין. 

  1. האחריות והשירות אינם כוללים:

  ציוד מתכלה, גניבה, אובדן, שבר, חבלה; נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, הזנחה, קצר חשמלי, בעיות בזרם החשמל, בעיות ברשת החשמל, בעיות בחיבורי החשמל והתקשורת של הלקוח,  פגיעות ברק, תאונות,  חדירות נוזלים, קורוזיה ו/או כל תקלה שנגרמה עקב הפעלה שלא לפי הוראות שימוש היצר ו/או שימוש לא סביר במכשיר.

  1. בישובים מרוחקים, ביקור טכנאי לצורך בדיקות או תיקונים כרוכה בתוספת עלות. הודעה על כך תימסר מראש ללקוח. 

8.כללי

 1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה אחרת בין אם בכתב ובין אם בע"פ, אלא אם תהיה בכתב ותיחתם על ידי שני הצדדים.
 2. לא תינתן האפשרות לסליקה בכרטיסים מחוץ לישראל, לא תינתו אפשרות לחייב ללא מס ערך מוסף ולא חיובים המשמשים למטרת הימורים או פעילות שאינה חוקית בישראל.
 3. הלקוח מאשר בזאת כי קרא והבין את כל האמור והקבוע בהסכם ובנספחיו וכי ניתנה לו האפשרות להתייעץ עם עורכי דין מטעמו.

צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונשמח לשוחח​

לחצו כאן למענה אנושי
1
מענה אנושי בוואצאפ
צ'ט - MY SHOP
אהלן :)
צריכים עזרה ?